DbDataReader kullanımı

//using System.Data.Common;
//using System.Web.Configuration;
//isim uzaylarını ekleyin

string dtProvider = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“NorthwindConnectionString”].ProviderName;
DbProviderFactory dataFactory = DbProviderFactories.GetFactory(dtProvider);
DbConnection con = dataFactory.CreateConnection();
con.ConnectionString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“NorthwindConnectionString”].ConnectionString;
DbCommand cmd = con.CreateCommand();
cmd.CommandText = “Select * from Categories”;
try
{
con.Open();
DbDataReader rd = cmd.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = rd;
GridView1.DataBind();
}
catch (Exception ex)
{
Response.Write(ex.ToString());
}
finally
{
con.Close();
}


Source: rss

Thumbnail oluşturmak…

//thumbnail.aspx oluşturun…aşağıdaki kodları yazın…

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;

public partial class thumbnail : System.Web.UI.Page
{
   private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
   {
      string Image = Request.QueryString[“Image”];
         if (Image == null)
            {
               this.ErrorResult();
               return;
            }
   string sSize = Request[“Size”];
   int Size = 120;
   if (sSize != null)
      Size = Int32.Parse(sSize);
   string Path = Server.MapPath(Request.ApplicationPath) + “” + Image;
   Bitmap bmp = CreateThumbnail(Path, Size, Size);
   if (bmp == null)
   {
   this.ErrorResult();
   return;
   }

   string OutputFilename = null;

   OutputFilename = Request.QueryString[“OutputFilename”];
   if (OutputFilename != null)
   {
      if (this.User.Identity.Name == “”)
         { bmp.Dispose();this.ErrorResult();}
      
try
      
{
      
   bmp.Save(OutputFilename);}
      catch (Exception ex)
      {
         bmp.Dispose();
         this.ErrorResult();
         return;
      }

}

Response.ContentType = “image/jpeg”;

bmp.Save(Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

bmp.Dispose();

}
private void ErrorResult()
{
Response.Clear();
Response.StatusCode = 404;
Response.End();
}

public static Bitmap CreateThumbnail(string lcFilename, int lnWidth, int lnHeight)
{

System.Drawing.Bitmap bmpOut = null;
try
{

   Bitmap loBMP = new Bitmap(lcFilename);
   ImageFormat loFormat = loBMP.RawFormat;
   decimal lnRatio;
   int lnNewWidth = 0;
   int lnNewHeight = 0;
   if (loBMP.Width < lnWidth && loBMP.Height < lnHeight)
         return loBMP;
   if (loBMP.Width > loBMP.Height)
   {
      lnRatio = (decimal)lnWidth / loBMP.Width;
      lnNewWidth = lnWidth;
      decimal lnTemp = loBMP.Height * lnRatio;
      lnNewHeight = (int)lnTemp;
   }
   
else
   
{
      InRatio = (decimal)lnHeight / loBMP.Height;
      lnNewHeight = lnHeight;
      decimal lnTemp = loBMP.Width * lnRatio;
      lnNewWidth = (int)lnTemp;
   }

bmpOut = new Bitmap(lnNewWidth, lnNewHeight);
Graphics g = Graphics.FromImage(bmpOut);
g.InterpolationMode =
System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;

g.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, lnNewWidth, lnNewHeight);
g.DrawImage(loBMP, 0, 0, lnNewWidth, lnNewHeight);
loBMP.Dispose();
}
catch
{return null;}

return bmpOut;
}
}

yukarıda thumbnail.aspx oluşturuldu..Resmi çağırıken öreneğin Image1 adlı Image Control için;

<asp:Image ID=”Image1″ runat=”server” ImageUrl=”~/thumbnail.aspx?image=Fall800.jpg&size=800″/>

şeklinde çağırın…


Source: rss

FormView içinde bir kontrole erişmek

Formview içinde bir kontrol erişmek istiyorsanız…Örneğin formview içinde bir
TextBox:

TextBox txtMyTextBox = frvMyFormView.FindControl(“txtMyTextBox”);

Yukarıdaki yapıyı genel olarak kullanbilirsiniz..

ChildUserControl myChildUserControl=myPrentUserControl.FindControl(“myChildUserControl”); 


Source: rss

T-SQL ile Hepsi'nin Eklenmesi

Select -1 As CategoryID,‘Hepsi’ As CategoryName
Union ALL
Select CategoryID,CategoryName From Categories

kullanarak Hepsi değerine -1 verebilirsiniz…


Source: rss

Blog sitemi açmış bulunuyorum

Blog sitemi açmış bulunuyorum…Burada sizinle öğrendiklerimi paylaşacağım..
Genelde .Net ve teknolojisi üzerinde özellikle Asp.Net hakkında konulara yer vereceğim…


Source: rss